Blueprint

....How do we reflect who we are as people and show the ambition that lies within?..Hoe reflecteren we wie wij zijn als mensen en de passie die erachter ligt....

How can we show your audience your building before construction?

International Campus develops and runs modern student and young professional residences in Germany, Austria and The Netherlands. They build up THE FIZZ image using modernInternational Campus develops and runs modern student and young professional residences in Germany, Austria and The Netherlands. They build up THE FIZZ image using modern

We did it by doing: 
Methods of brand management, guaranteeing a lasting and strong position in the market and establishing a distinctive image for their residences. Continuously growing,

Client:
Fizz
Services:
Promotion / Modelling / Realism / New media

....How do we reflect who we are as people and show the ambition that lies within?..Hoe reflecteren we wie wij zijn als mensen en de passie die erachter ligt
....

....Our passion for 3D at Tiny Giants drives us to create impact on how society visually communicates and educates, helping the right values to reach their audience. We achieve this by creating meaningful animations, concept visualisations, storytelling and brand empowerment. ..Onze passie voor 3D bij Tiny Giants motiveert ons om impact te creëren op hoe de maatschappij visueel communiceert en opleidt, door te helpen de juiste waarden hun publiek te bereiken. We bereiken dit door zinvolle animaties, conceptvisualisaties, het vertellen van verhalen en het versterken van merken. ....


....Our approach:..Onze aanpak:....
....To launch Tiny Giants for the first time, we created the ‘Tiny Giants Experience’ - a website to represent who we are as a team and our potential for greatness when bringing our individual strengths together. ..Om Tiny Giants voor de eerste keer te lanceren, hebben we de 'Tiny Giants Experience' gecreëerd - een website om te laten zien wie we zijn als team en ons potentieel als we onze individuele sterke punten samenbrengen. ....

....Client:..Klant:....
Tiny Giants 3D
Services:
Promotion / Modelling / Realism / Creative

How can we show your audience your building before construction?

International Campus develops and runs modern student and young professional residences in Germany, Austria and The Netherlands. They build up THE FIZZ image using modernInternational Campus develops and runs modern student and young professional residences in Germany, Austria and The Netherlands. They build up THE FIZZ image using modern

We did it by doing: 
Methods of brand management, guaranteeing a lasting and strong position in the market and establishing a distinctive image for their residences. Continuously growing,

Client:
Fizz
Services:
Promotion / Modelling / Realism / New media

Unique Selling Points:

....What you see is not real - it is all DIGITAL! ..Wat je ziet is niet echt - het is allemaal digitaal. ....

....Due to our eye for detail and the constant expectations towards ourselves to deliver high quality work, we are too often being asked if our creations are just captures of the real world. The truth is that everything you see is digitally created! ..Vanwege ons oog voor detail en de constante verwachtingen ten aanzien van onszelf om kwalitatief hoogstaand werk af te leveren, wordt ons te vaak gevraagd of onze creaties slechts een weergave zijn van de echte wereld. De waarheid is dat alles wat je ziet digitaal is gemaakt! ....

....3D provides depth and depth provides immersion ..3D biedt diepte en diepte genereert diepgang ....

....Every section of our 'Tiny Giants Experience' webspace brings the visitor to an entirely new world of 3D. The variation of themes and atmosphere reflects our multidisciplinary mindset in both work and daily life - this is what drives our team. ..Elk deel van onze 'Tiny Giants Experience' webruimte brengt de bezoeker naar een geheel nieuwe wereld van 3D. De variatie in thema's en sfeer weerspiegelt onze multidisciplinaire manier van denken in zowel het vak als het dagelijks leven - dit is wat ons team drijft. ....

....4 founders, 4 characters -  can you find us? ..4 oprichters, 4 karakters - kun je ons vinden? ....

....The four tiny companions found in our webspace are imaginary representatives of the 4 Founders of Tiny Giants, each with his own unique characteristic and function. Together as a team we tread proudly through the gigantic world of digital content, overcoming any terrain that comes by! ..De vier kleine karakters in onze webruimte zijn denkbeeldige weerspiegelingen van de 4 oprichters van Tiny Giants, elk met zijn eigen unieke karakteristieken en functies. Als een trots team doorkruisen we samen de gigantische wereld van digitale content en overwinnen we elk terrein dat voorbij komt! ....

....Putting imagination into context ..Verbeelding in de juiste context plaatsen ....

....Here at Tiny Giants we believe that creativity is not a talent one is being born with. We believe that creativity can be triggered by practicing the art of realizing the imaginary, and evolve into a level where imagination becomes a prominent part of reality. ..Bij Tiny Giants geloven we dat creativiteit geen talent is waarmee je wordt geboren. Wij geloven dat creativiteit kan worden gestimuleerd door de kunst van het realiseren van het denkbeeldige te oefenen en te evolueren naar een niveau waarin verbeelding een prominent deel van de werkelijkheid wordt. ....

....An image speaks more than a thousand words..Een beeld zegt meer dan 1000 woorden....

....Our 3D designers have the passion and creativity to produce stunning graphics that visually communicate stories. Here at Tiny Giants we finetune your ideas to harmony so that your audience experiences satisfying imagery. ..Onze 3D-ontwerpers hebben de passie en creativiteit om verbluffende beelden te maken, die visueel verhalen overbrengen. Hier bij Tiny Giants kunnen we uw ideeën verfijnen tot harmonie, zodat uw publiek beelden te zien krijgt die voldoening geven. ....

Blueprint

....A touch of motion, to trigger emotion..Een vleugje beweging, om emotie te veroorzaken....

....More stuff does not always mean better. What is however, is the practice of being aware of what your audience enjoys seeing, and modifying your image based on that. Motion is a powerful way to capture one’s heart, as it adds emotion and life. Even the slightest subtleties can go a long way!..Meer spullen betekent niet altijd dat iets beter is. Wat dat wel is, is de praktijk achter het bewust zijn van wat je publiek graag ziet en je beelden daarop aanpassen. Beweging is een krachtige manier om iemands aandacht te trekken, aangezien het leven en emotie toevoegt. Zelfs de kleinste subtiliteiten doen al een hoop. ....

Blueprint

....4 insects, 4 founders, 4 individuals..4 insecten, 4 oprichters, 4 personen....

....After discovering our 4 little adventurers and reading through the team section you might notice that the 4 insects represent every Founder at Tiny Giants in personality and in skill. ..Na het ontdekken van onze 4 kleine avonturiers en het doorlezen van het team gedeelte, zou je kunnen opmerken dat de 4 insecten elk een van de oprichters van Tiny Giants vertegenwoordigen in persoonlijkheid en in vaardigheid. ....

Blueprint

....Practicing what we preach..Geen woorden maar daden....

....Tiny Giants promises visually communicated stories and concepts that are experienced and understood by your audience in the clearest way. Though before any of this, we must make sure that even our own story is properly communicated with the fullest integrity, including how we work as 3D designers. ..Tiny Giants belooft visueel gecommuniceerde verhalen en concepten die door uw publiek op de meest duidelijke manier worden ervaren en begrepen. Alvorens dit te doen, moeten we ervoor zorgen dat zelfs ons eigen verhaal op de juiste manier wordt gecommuniceerd met de volledige integriteit, inclusief hoe we werken als 3D-ontwerpers. ....

Blueprint

....Infinite possibilities..Oneindige mogelijkheden....

....3D is diverse because it provides limitless amount of tools for content creation. As 3D designers of Tiny Giants, we use these methods to customize and adapt to every desire, including the changing of our website banner for specific days of the year!..3D is divers omdat het onbeperkte hoeveelheid hulpmiddelen biedt voor het maken van content. Als 3D-ontwerpers van Tiny Giants gebruiken we deze methoden om aan te passen aan elke wens, inclusief het veranderen van onze website banner voor specifieke dagen van het jaar! ....

Blueprint

....In a nutshell..In een notendop....

....The ‘Tiny Giants Experience’ website reflects everything that Tiny Giants is about; It proves that what we offer is what we love doing - It shows who we are as creators but also as people - It shows how we passionately work with others and that creativity and imagination are what drives us as a team every day. We hope that every visitor can state with confidence: ‘I experienced Tiny Giants!’..De 'Tiny Giants Experience' webruimte weerspiegelt alles waar Tiny Giants voor staat; Het bewijst dat wat we aanbieden is wat we graag doen - het laat zien wie we zijn als scheppers maar ook als mensen - het laat zien hoe we gepassioneerd met anderen werken en dat creativiteit en verbeeldingskracht ons dagelijks als een team stimuleren. We hopen dat elke bezoeker met vertrouwen kan zeggen: 'Ik heb Tiny Giants ervaren! ....

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
....See more.. Bekijk meer ....