....We promise our clients that for every second we invest we:..We beloven onze klanten dat we voor elke seconde die we in hen investeren, we:....


.... Offer original creative input and exclusive design decisions.. Originele creatieve input en exclusieve ontwerpbeslissingen bieden ....

.... Provide a personal and transparent workflow..Een persoonlijke en transparantie werkwijze hanteren ....

.... Suggest ways to improve where viable and necessary.. Verbeterings suggesties geven waar dat haalbaar en nodig is ....

.... Adding value to your résumé of partners as Academics..Samen met u een strategie opzetten en als experts toegevoegde waarde leveren ........With these points considered, we deliver impactful, relevant content that will increase your revenue, subject awareness and conversion ratios. .. Kortom, we leveren impactvolle, relevante content waardoor uw product bekendheid, conversie en omzet stijgt. ....

....The Benefits of our services are the following:.. De voordelen van onze diensten:....

....Promotional Content.. Promotionele content....

....used as a full-fledged marketing tool:..gebruikt als volwaardig marketinginstrument: ....

....Promotional Content aligns your product and services to your Brand. These advertisements separate you from your competitors by creating a stronger, recognizable image. They are mostly found on broadcast and online platforms. ..Promotionele content stemt uw producten en diensten af op uw merk. Deze reclames onderscheiden u van uw concurrenten door het creëren van een sterker, herkenbaar imago. Ze zijn meestal op televisie en online platforms te vinden. ....


....Interior / Exterior / 360° / Tours..Interieur / Exterieur / 360° / Rondleidingen....

....Product and Services Explainer Content.. Explainer content....

....used as a sales and marketing tool:..gebruikt als verkoop- en marketinginstrument: ....

....Explainer content is a tool that explains your brand, product or service in an visual and clear way. They can be used for various stages of your business, including sales/marketing, as well as product/service development. ..Explainer content is een instrument waarmee u uw merk, product of dienst op een visuele en duidelijke manier uitlegt. Dit instrument kan op verschillende momenten worden ingezet, zoals in de verkoop/marketingfase en in de ontwikkelingsfase van een product of dienst. ....


....Products / Characters / Models ..Product / Karakters / Modellen ....

....Corporate Content.. Zakelijke content....

....making your reports and results clear and interesting:..maakt uw rapporten en resultaten duidelijk en interessant:....

....Corporate content may include Staff Training Videos, Safety Videos, Financial Results, KPI Videos, Presentation Content, etc. These are aimed to enhance subjects that are communicated internally within business. ..Bij zakelijke content kunt u denken aan personeelstrainingsvideo's, veiligheidsvideo's, financiële resultaten, KPI-video's en presentaties en dergelijke. Deze video's zijn bedoeld om een boodschap te versterken die binnen het bedrijf wordt gecommuniceerd. ....


....Complex processes / Promotions / Education..Complexe processen / Promotie / Educatie....

....“WOW” Visuals.. 'WOW'-beelden....

....daring to go viral or joining cinema advertisement:..durf viral te gaan of voor bioscoopreclame te kiezen:: ....

....We love to convert your stories into immersive, cinematic experiences, and we do this by pushing the limits as designers and artists. Let us help you create content that is exemplary and makes your audience say ‘WOW’! ..We willen uw verhalen graag omzetten in een overweldigende bioscoopervaring en wij als ontwerpers en kunstenaars doen dat door grenzen te verleggen. Laat ons u helpen om content te creëren die exemplarisch is en bij uw publiek een 'WOW'-reactie oproept. ....


Virtual Reality / Augmented Reality / 360°


....Our Services..Onze Services....

....Animation..Animatie....

....Do you know what to tell but no idea how to? With our expertise in various animation types;  from 2D, to 3D, to complex processes, we can design and create compelling moving imagery that is clear and concise, and will illustrate your answer in an original and joyable way! ..Weet u wat u wilt vertellen, maar heeft u geen idee hoe? Met onze expertise in verschillende soorten animaties - van 2D, 3D tot complexe processen - kunnen we overtuigende bewegende beelden ontwerpen en creëren die helder en beknopt zijn en die uw oplossing op een originele en leuke manier illustreren. ....


....complex & simple / commercial / explainer / entertain..complex & eenvoudig /promotie / explainer / entertainment....

....Realism..Realisme....

....Do you need realistic visuals of your product that is not yet physically produced, or would like to set it in a scene that isimpossible to create in the real world? Let our level of detail and and realism be your digital solution. .. Heeft u realistische beelden van uw product nodig dat nog niet fysiek is gemaakt? Of wilt u uw product in een setting plaatsen die in de werkelijke wereld niet mogelijk is? Kies dan voor onze digitale oplossing om uw product gedetailleerd en realistisch te presenteren. ....


....commercial / products / explainer / entertain..promotie/ producten / explainer / entertainment....

....Visual Effects..Visual Effects....

....Does your video material require environments, objects, creatures or futuristic elements to look realistic, but would be too dangerous, expensive, impractical, or virtually impossible to capture on film? Then visual effects is the answer you are looking for! .. Heeft uw video materiaal settings, objecten, schepsels of futuristische elementen nodig die er realistisch uitzien, maar zou het te gevaarlijk, te duur, te onpraktisch of vrijwel onmogelijk zijn om deze op film vast te leggen? Dan zijn visuele effecten de oplossing!....


....corporate movie / commercial / entertainment / CGI ..bedrijfsfilm/ promotie / entertainment....

....More..Meer....

....Looking for a studio that can create visual solutions that require the fusion of different types of content such as film, illustration and photography? We work daily with experts in all fields of high-quality content creation, of whom are constantly up to date with the newest visual trends and design decisions of today. ..Bent u op zoek naar een studio die visuele oplossingen kan creëren waarbij verschillende soorten content zoals film, illustratie en fotografie moeten worden gecombineerd? We werken dagelijks met experts op elk gebied van kwalitatief hoogwaardige contentcreatie. Zij zijn altijd op de hoogte van de nieuwste visuele ontwikkelingen en ontwerpbeslissingen. ....

....We always welcome collaboration: putting each other’s strong-suits together to solve bigger challenges and achieve greater results is our instinct as a creative entity. ..We staan altijd open voor samenwerking: krachten bundelen om grotere uitdagingen aan te gaan en betere resultaten te boeken zit in ons creatieve bloed. ....

....As an exclusive member and leading partner of New Imaging Co. - A collective of visual craftsmen such as photographers, illustrators, film producers and more, Tiny Giants is able to deliver multi-disciplinary content through up-close-collaboration that exceed the limits of media content and design. ..Als exclusief lid en toonaangevend partner van New Imaging Co. - een collectief dat staat voor visueel vakmanschap en onder andere uit fotografen, illustratoren en filmproducenten bestaat - kan Tiny Giants multidisciplinaire content leveren door nauw samen te werken en de grenzen van mediacontent en -ontwerp te verleggen.

....If you would like to know more about the inner workings of New Imaging Co. and what the possibilities are for you, send us an email, give a call or just visit us at our studio!..Wilt u meer weten over de interne werkwijze van New Imaging Co. en wat de mogelijkheden voor u zijn? Aarzel dan niet om ons te mailen of te bellen. Of kom gewoon naar onze studio!....


....Products / Characters / Models ..Product / Karakters / Modellen ....